Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 3
YAŞLILARIN FİZİKSEL KAPASİTELERİNİN VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Serap İNAL, Feryal SUBAŞI, Serap MUNGAN-AY, Selda UZUN, Ufuk ALPKAYA, Osman HAYRAN, Vural AKARÇAY
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul
Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Sağlık Eğitim Fakültesi’nin ortaklaşa başlatmış olduğu bu pilot çalışmada SHÇEK İzzet Baysal Huzur Evi’nde yaşayan yaşlıların sosyodemografik özellikleri, fonksiyonel kapasiteleri ve Yaşamdan Memnun Olma İndeksi (YMİ-A ), Mental Durum Test(MDT) sonuçlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya, genel sağlık durumu stabil 30 gönüllü yaşlı (yaş ortalaması 78.16 ±6.26 yıl) dahil edilmiştir. Araştırmada, olguların hepsinin sosyodemografik özellikleri (anket yöntemi) ,YMİ ve MDT test puanları belirlenmiştir. Ayrıca olguların, statik ve dinamik denge, düz yolda yürüme 10 basamak merdiven çıkma, görsel ve işitsel reaksiyon süreleri ve kolun izometrik kas kuvveti ölçülmüştür.Yapılan istatistiksel analizlerde, yaşlılarınYMİ-A ve MDT puanları eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermiştir (p< 0.001). Ayrıca mental durum test puanı, evli olanlarda anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.004). Olguların boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarına göre yapılan karşılaştırmalarda ise, düzenli yürüyüş ile beraber çeşitli el sanatları ile ilgilenen yaşlıların YMI-A puanları anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.021). Değişkenler arasındaki korelasyon ilişkilerine göre ise, YIM-A ve görsel reaksiyon süresi, yürüme ve görsel reaksiyon süresi, görsel ve işitsel reaksiyon süresi arasında anlamlı korelasyon ilişkisi bulunmuştur(r= -0.54, r= 0.88 r =0.86), (p<0.05, p< 0.01, p<0.05). Lineer regresyon analizinde ise, YMİ-A puanına etki eden bağımsız değişkenler merdiven çıkma süresi ve görsel reaksiyon süresidir (p<0.05). Sonuç olarak daha aktif yaşam süren yaşlıların YMİ-A puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Keywords : Yaşlanma, Yaşam kalitesi, Yaşam doyumu, Fiziksel kapasite