Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 3
HİPOTİROİDİSİ İLK KEZ PREANESTEZİK BAKIDA FARKEDİLEN GERİATRİK OLGUNUN MAJÖR CERRAHİ GİRİŞİMİNDE ANESTEZİ UYGULAMASI
Sevda ÖZKARDEŞLER, Hakan KİLERCİK, Deniz ÖZZEYBEK , Uğur KOCA, Aşina ERDEN , Selin AYHAN , Zahide ELAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Öğr.Gör., Uzm.Dr.,İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yrd.Doç. Dr., İzmir
Geriatrik popülasyonda yaşlılık belirtileri ile örtüşüyor olması nedeniyle sıklıkla farkedilmeyen hipotiroidi, perianestezik döneme özellik katan ciddi bir yandaş sağlık sorunudur. Amacımız, hipotiroidisi ilk kez preanestezik bakıda farkedilen olgunun major cerrahi girişimindeki anestezi deneyimimizi sunmaktır. Pankreasta kitle tanısı konan 78 yaşındaki kadın olguya pankreatikoduodenektomi planlandı. Anamnezinde paroksismal atriyal taşikardi, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı saptanan olgunun fizik bakısında kuru, dökülmüş saçları, güçsüzlük yakınması, depresif modu, ileri derecede kuru ve ince cildi nedeniyle hipotroididen şüphe edildi. Laboratuvar analizi ile ön tanı doğrulandı. Operasyon salonunda epidural katater yerleştirilip 2 ml %0.5 bupivakain+ 1 ml fentanil+2 ml serum fizyolojik ile T6 düzeyinde epidural anestezi sağlandı. Genel anestezi indüksiyonu 100 mg tiyopental, 50 mg fentanil, 5 mg vekuronyum ile yapıldı; idamede % 50 O2 + N2O karışımı içinde % 0.3-0.5 inspiratuvar konsantrasyonda sevofluran ve %0.125 bupivakain+ 2 mg/ml fentanil ile 2ml/sa sürekli epidural infüzyon uygulandı. Cerrahi girişim sonlandığında operasyon salonunda ekstübe edilen olgu 1 gün yoğun bakım ünitesinde izlenip, genel cerrahi servisine nakledildi. Postoperatif epidural analjezi 3 gün sürdürüldü. Perioperatif yaklaşımın belirlenmesinde preanestezik evalüasyonun önemi geriatrik hastalarda daha da artmaktadır. Hastamızda herhangi bir perianestezik sorun yaşanmamış olması, minimum ilaç dozlarıyla uygulanan epidural ile kombine edilmiş genel anestezi tekniğinin uygun bir seçenek olabileceğini telkin etmektedir. Keywords : Geriatri, Hipotiroidi, Henel anestezi, Epidural anestezi