Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 3
YAŞLILARDA PULMONER TROMBOEMBOLİ
Hanife KARAKAYA KABUKÇU, Vildan ULUSAN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Uzm.Dr., Antalya
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yrd.Doç. Dr., Antalya
Yaş ile pulmoner emboli insidansı ve mortalite riski artar. Yaşlı hastalarda sık görülen kardiyopulmoner hastalıkların semptomlarının pulmoner tromboemboli semptomları ile karışması veya semptomların yaşlılığa bağlanabilmesi nedeni ile tanısı zordur. Rutin laboratuvar testleri nonspesifiktir. D-dimer konsantrasyonu düşük olduğu zaman hastalığı dışlamak için yararlıdır, fakat yaşlılarda eşlik eden yandaş hastalıklar nedeni ile pulmoner emboli olmadan da yüksek olabilir. Pulmoner emboli tanısında en sık kullanılan tanısal test akciğer perfüzyon sintigrafisidir. Bununla birlikte spiral CT daha sensitif ve spesifiktir. İlk çalışmalar nondiyagnostik ve klinik şüphe yüksek olduğu zaman pulmoner anjiografi düşünülmelidir. Pulmoner emboli tedavisinde antikoagülasyon ile mortalite oranı düşer ve kontrendikasyon yoksa tüm hastalarda uygulanmalıdır. Trombolitik tedavi hemodinamik durumu stabil olmayan hastalarda düşünülmelidir. Antikoagülasyonun kontrendike olduğu hastalarda vena kava inferiyora filtre implantasyonu gerekebilir. Keywords : Yaşlılık, Pulmoner Tromboemboli, Heparin, Antikoagülan tedavi