Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 4
MAJÖR ABDOMİNAL CERRAHİ GEÇİREN HASTALARDA PREOPERATİF NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME: İLERİ YAŞ RADİKAL CERRAHİYE ENGEL MİDİR?
Aygün KUYUMCU, Arife POLAT-DÜZGÜN, Selçuk UZUN, M. Mahir ÖZMEN, Faruk COŞKUN, H. Tanju BESLER
Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3.Cerrahi Kliniği, Ankara
Özellikle major abdominal cerrahi geçiren hastalarda hastanın nutrisyonel durumu ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilir. Kanser nedeniyle opere edilecek yaşlı hastalarda radikal cerrahiden benzer nedenlerle kaçınılmaktadır. Bu prospektif çalışmada, major abdominal cerrahi yapılan hastalar da preoperatif nutrisyonel parametrelerin, komplikasyonlar, hastanede yatış süresi ve mortalite üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yaşları 30-80 yıl arasında değişen ve gastrointestinal sistem kanseri nedeni ile elektif major abdominal cerrahi geçiren 37 hastanın operasyon öncesi nutrisyonel durumu antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametrelerle değerlendirildi. Hastalar 60 yaş altı (n=17), ve 60 yaş üstü (n=20) iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı. Yaş grupları arasında triseps deri kıvrım kalınlığı, üst orta kol çevresi, beden kitle indeksi, nutrisyonel risk indeksi, ağırlık kayıp oranı, operasyon sonrası yatış süresi, komplikasyon varlığı ve mortalite sayısı açısından fark saptanmadı. 60 yaş üstünde %60, 60 yaş altında ise %41 oranında komplikasyon gözlendi. Preoperatif nutrisyonel parametreler ile komplikasyon varlığı arasında bir ilişki saptanmazken; komplikasyonlar, erkek cinsiyet (14/24), sürekli ağırlık, postoperatif süre ve mortalite ile korelasyon gösteriyordu ve sadece mortalite ile arasında istatistiksel anlamlı ilişki mevcuttu. Postoperatif yatış süresi 60 yaş altında 18 (2-53) gün, 60 yaş üstünde ise 17 (7-65) gün idi. Operasyon sonrası 7 günden fazla yatan hastalarda yatış süresi, sadece komplikasyon varlığı ve son ağırlık ile istatistiksel anlamlı ilişki gösteriyordu. Toplam altı hastada mortalite gözlendi ve sadece ikisi 60 yaş üstünde idi. Bu hastalarda mortalite, sigara miktarı ve süresi, preoperatif dönemde nabız sayısı, beyaz küre sayısı ve total bilirübin (>10mg/dl) düzeyleri ile korelasyon göstermekte olup, tüm bu parametrelerle arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı. Sonuçta, preoperatif nutrisyonel durumu benzer gastrointestinal kanserli hastalarda elektif major abdominal cerrahi yapıldığında, morbidite ve mortalite ile yaş arasında bir korelasyon saptanmadı. Bu nedenle, gastrointestinal kanserli yaşlı hastalarda da radikal cerrahinin, en az genç hasta grubunda olduğu kadar güvenle uygulanabileceği kanaatine varıldı. Keywords : Yaşlılık, gastrointestinal kanser, elektif cerrahi, nutrisyon, morbidite, mortalite