Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
YAŞLILARDA UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
Oğuz KÖKTÜRK, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Yaşlıların %50’den fazlasının uyku sorunu vardır. Yaşlılarda uykuyu pek çok faktör etkiler. Bunlardan bazıları; eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, sirkadiyen ritim değişikliği ve primer uyku bozukluklarıdır. Uyku bozuklukları arasında en sık görüleni uykuya bağlı solunum bozukluklarıdır. Çalışmamızın amacı, uyku bozuklukları merkezimize başvuran yaşlıların uyku ile ilgili yakınmalarını ve bu hasta grubunda uykuya bağlı solunum bozukluklarından obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) görülme sıklığını araştırmaktı.Uyku bozuklukları merkezimize başvuran 251 birbirini takip eden hasta yaşlarına göre 3 gruba ayrıldı: 40 yaş altı genç grup (GG) (n: 65, %25.9), 41-60 yaş arası orta yaş grubu (OG) (n: 149, %59.4), 60 yaş üstü yaşlı grup (YG) (n: 37, %14.7). Bu gruplar arasında en yüksek oranda OSAS (%86.5), YG’da saptandı. Bu oran GG ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksekti ama OG ile karşılaştırıldığında anlamlı fark yoktu. YG grubunda diğer iki grupla ayrı ayrı karşılaştırıldığında GG’ye göre gündüz aşırı uyku halinden yakınma oranı daha yüksek bulundu. YG’da hem OG hem de GG’ye göre hipertansiyon görülme oranı da daha yüksekti. Sonuç olarak; yaşlılarda OSAS görülme sıklığının oldukça yüksek olduğu ve OSAS’ın yaşlılarda hem uyku yakınmaları, hem de kardi-yovasküler hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü olduğu vurgulandı. Keywords : Obstrüktif uyku apne sendromu, Uyku, Yaşlılık