Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
OSTEOPOROZ ÜNİTEMİZDE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ YAPILMIŞ OLAN GERİATRİK OLGULARIN ÖZELLİKLERİ
Gülten ERKİN, Meltem AKINBİNGÖL, Eylem DİDERA GÜLŞEN, Canan AYBAY, Sumru ÖZEL
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, III. FTR Kliniği, ANKARA Osteoporoz ve osteoporoza bağlı kırıklar geriatrik dönemin ciddi morbidite ve mortalite nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı, hastanemize başvuran geriatrik hastaların kemik mineral yoğunluklarını belirlemek ve osteoporotik kırıklarla ilişkisini saptamaktır.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğimizden yapılmış olan Kemik Mineral Yoğunluğu ölçümü istemiyle başvuran 65 yaş ve üzeri hastaların dosyaları tarandı. Kemik mikozal yoğunluğu ölçümleri, kırıkları, kadın hastaların menapoz yaşı, osteoporoz ilaçları ve düşme için risk oluşturan hastalık ve problemleri değerlendirildi.
Altmışüçü (%81.8) kadın ve 14’ü (%18.2) erkek olan 77 geriatrik hastanın ortalama yaşları 71.6± 4.37 idi. Ortalama menapoz yaşı ise 45.31±5.62 idi. Çalışmamızdaki geriatrik hastaların ortalama kemik mineral yoğunlukları, L2-4 ve femur wards bölgeleri için sırası ile; 1.0160±0.1930 gr/cm2 ve 0.6047±0.1450 gr/cm2 bulundu. Hastaların 38’i (%49.4) osteoporotik, 32’si (%41.6) osteopenikti. Hastaların 11’inde (% 14.3) geçirilmiş kırık vardı. Kırık öyküsü olan hastaların yedisi osteoporotik ve üçü osteopenik bulundu.
Çalışma sonucunda, geriatrik populasyonun yaklaşık yarısının osteoporotik olduğunu ve hem osteoporoz hem de osteopeninin, oldukça büyük bir oranda kırıkla sonuçlandığını saptadık. Geriatrik olgular değerlendirilirken bu durumun göz önünde bulundurulması, uygun medikal tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine önem verilmesi gerektiği sonucuna vardık.
Keywords : Geriatri, Osteoporoz, Osteoporotik Kırıklar, Düşme.