Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
BEYİN ÖLÜMÜ VE SİNTİGRAFİ
Eser Lay ERGÜN, Murat TUNCEL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, ANKARA Beyin ölümü tanısı, organ transplantasyondaki başarılı sonuçlardan sonra büyük önem kazanmıştır. Transplantasyon için donör olarak kullanılacak hastalarda erken tanı konması yapılacak işlemin başarısı için çok önemlidir. Klinik tanının konması için hastalarda koma hali, beyin sapı reflekslerinin kaybı, apne gibi işaretlerin olması gerekir. Günümüzde bu tanıyı hızlandırmak için bu bulgulara ek olarak radyonüklit serebral anjiyografi, 4-damar kontrast anjiyografi, “Digital-subtraction Angiography, Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi, Transkranial Doppler Ultrasonografi, “Somatosensory evoked potentials” gibi testler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında sintigrafi, beyin ve bazen de beyin sapı fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Non-invaZiv, kost-effektif ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle sitigrafiye günümüzde sıkça başvurulmaktadır.
Bu makalede yazarlar beyin ölümü tanısının konması için kullanılan yöntemler ve bunlardan biri olan sintigrafinin rolü ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
Keywords : Beyin ölümü, Sintigrafi, Nükleer Tıp.