Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
ENDOMETRİAL PATOLOJİLERİN GERİATRİK VE ÜREME ÇAĞI OLGULARINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Sinan ÖZALP, Hüseyin Mete TANIR, Ülkü ÖNER, Atilla YILDIRIM, Serap IŞIKSOY, Salih KAHRAMAN
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
Bu çalışmanın amacı, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran geriatrik hastalar ile üreme çağı (15-49 yaş) olgular arasında endometriuma ait farklı histopatolojik bulguları karşılaştırmaktır. Kliniğimize Ocak 1999-Aralık 2003 tarihleri arasında başvurup endometrial doku tanısı alan 94 geriatrik olgu ile bu tarihler arasında rastgele seçilen üreme çağındaki 200 olgunun histopatolojik bulguları Patoloji Anabilim Dalı arşivinden yararlanılarak retrospektif olarak karşılaştırıldı. Geriatrik gruba ait histopatolojik değerlendirmede, yüksek oranda, malign olgu saptandı (p<0.05). İki grup arasında endometrial hiperplazi sıklığı açısından bir fark saptanmadı (p=0.43). Geriatrik hasta grubunda endometrial polip yüksek oranda (p=0.02) saptanırken, daha düşük oranda kronik endometrite rastlandı (p=0.03). Üreme çağında, hormonal etkiye bağlı, endometrial bulgular daha yüksek oranda saptanırken (p=0.02); atrofik endometriyum daha düşük oranda bulundu (p=0.04). Sonuçta, geriatrik olgularda klinik değerlendirme yanında, daha yüksek oranda beklenen endometrial patolojiler yönünden tetkiklerin planlanması gerekmektedir. Bu yaş grubunda, yüksek oranda endometriyal kanser olasılığı nedeni ile, endometriumun ultrasonografi ve endometriyal biyopsi ile değerlendirilmesi önemlidir. Geriatrik olgularda, klinik yaklaşımda, bu özellikler göz önüne alınmalıdır. Keywords : Geriatri, Üreme Çağı , Endometrium, Patoloji