Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
OMUZ AĞRISI YAKINMASI OLAN YAŞLI OLGULARIN TANILARINA GÖRE DAĞILIMI*
Kenan AKGÜN, İlknur AKTAŞ, Bahar ÇAKMAK, Filiz Yıldız AYDIN, Merih ERYAVUZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul Omuz ağrısı yaşlılarda sık görülen tanı ve tedavisinde çoğu zaman zorluklar yaşanan bir yakınmadır. Bu amaçla, omuz polikliniğimize başvuran yaşlı olguların tanıları araştırıldı. Omuz polikliniğimizin rutin değerlendirmesine girmiş olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Değerlendirilen 382 olgunun 61’u (%15.9) geriatrik yaş grubundaydı. Yaş aralığı 60-84 arasında değişen olguların 38’i kadın 23’ü erkekdi. Ağrı yakınmaları 15 gün ile 10 yıl arasında (ort: 11.6 ± 6.2 ay) değişmekteydi. Bu olguların tanılarına göre dağılımında 32 (%52.4) olgu subakromial sıkışma sendromu(SSS), 16 (%26,2) olgu donuk omuz, 5 (%8,1) olgu proksimal humerus kırığı, 3 (%4,9) olgu kanat skapula (1 olgu aksesuar, 1 olgu uzun torasik sinir ve 1 olgu SSS nedenli), 2 (%3,2) olgu polimiyaljia romatika, 1 (%1,6) olgu kompleks bölgesel ağrı sendromu, 1 olgu kalsifik tendinit, 1 olgu aksiller sinir nöropatisi, tanısı ile yer almaktaydı. Yaşlı olgularımızda SSS altında topladığımız rotator kaf lezyonları omuz ağrısının en sık görülen nedenidir. Donuk omuzlu olgular ikinci sırada yer almaktadır. Ancak tanıların çeşitliliği nedeniyle yaşlı olgularda iyi bir ayırıcı tanı yapılması gereklidir. Keywords : Omuz ağrısı, Geriatri, Kas-iskelet sistemi, manyetik rezonans görüntüleme.