Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
İSTANBUL İLİNDEKİ HUZUREVLERİNDE KALAN 65 YAŞ VE ÜSTÜNDEKİ BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Öznur KARAN, Mitat KOZ, Gülfem ERSÖZ
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Çalışmanın amacı 65 yaş ve üstündeki bireylerin fiziksel aktivite alışkanlıklarını tespit etmektir. Bu amaçla İstanbul ilindeki özel ve kamuya ait huzurevlerinde kalan bireylere yaşlılar için toplum içi aktivite programları (CHAMPS -Community Healty Activities Model Program for Seniors) fiziksel aktivte anketi modifiye edilerek uygulanmıştır. Bireylere son bir aydaki bir hafta içerisinde yaptıkları tipik aktiviteler sorulup, haftalık enerji tüketimi ve haftalık aktiviteye katılım oranı hesaplanmıştır. Fiziksel aktiviteler 3 farklı grupta değerlendirilerek her biri için haftalık aktivite yapma sıklığı ve haftalık kalori tüketimleri bulunmuştur. Bunlar; egzersizle ( hafif – orta – yüksek) ilişkili aktiviteler, metabolik eşdeğeri (metabolic equivalent-MET) ≥ 3 olan orta ve yüksek şiddetteki egzersizlerle ilişkili aktiviteler ve tüm aktiviteler. Çalışmaya 70’ i kadın 83’ ü erkek toplam 153 kişi katılmıştır. Yaş ortalaması bayanlar için 74,30 ( 65 - 91), erkekler için 74,83 (65-91) dir. Egzersizlerle ilişkili tüm aktivitelerde harcanan kalori tüketimi ortalama 1695 kcal’ dir, bu değer kadınlarda 1078 kcal, erkeklerde 2216 kcal’ dir. Toplam haftalık aktivite katılım sıklığı 13,58; kadınlarda 13,12, erkeklerde 13,96’dır. Orta ve yüksek şiddetteki egzersizlerle ilişkili aktivitelerde harcanan kalori tüketimi, ortalama 867 kcal; kadınlarda 454 kcal, erkeklerde 1214 kcal’ dir. Bu aktivitelere haftalık katılım sıklığı ortalama 5,91; kadınlarda 3,41, erkeklerde 5,22’ dir. Tüm aktivitelerde harcanan kalori miktarı ortalama 2890 kcal; kadınlarda 2091 kcal, erkeklerde 3563 kcal’ dir. Haftalık katılım sıklığı ortalama 20,66; kadınlarda 19,98, erkeklerde 21,22’ dir. Tüm aktivitelerde harcanan haftalık kalori tüketimi ile vücut kitle indeksi (VKİ), cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmuş, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, kalınan kurum ve yaş açısından anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Tüm aktivitelere katılım sıklığı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş, VKİ, gelir düzeyi eğitim seviyesi, kalınan kurum ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Keywords : Yaşlılık, Fiziksel aktivite, Huzurevi.