Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIĞI OLAN YAŞLI HASTALARIN SİSTEMİK HASTALIKLARI VE İLAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülten ERKİN, Eylem Didem GÜLŞEN, Deniz DÜLGEROĞLU, Canan AYBAY, Sumru ÖZEL
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, III. FTR Kliniği, Ankara Geriatrik dönemde kronik ağrıya yol açarak yaşam kalitesini bozan en sık ve en önemli nedenlerden biri kas-iskelet sistemi hastalıklarıdır. Bu çalışmanın amacı; bir yıllık süre içerisinde polikliniğimize başvuran geriatrik olguların kronik sistemik hastalık ve ilişkili ilaçlarını değerlendirmektir. İkinci amacımız da kas-iskelet sistemi hastalıklarının ve özellikle Steroid Olmayan Antiinflamatuar İlaçlar (SOAİİ) olmak üzere kullanılan ilaçların dağılımını belirlemektir. Çalışmaya ortalama yaşları 71.74±4.7 olan, 77 kadın, 26 erkek toplam 103 yaşlı hasta dahil edilmiştir. Olguların sistemik hastalıkları, sürekli kullandıkları ilaçlar, SOAİİ kullanımı ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanıları değerlendirilmiştir. Olguların %61.2’sinde hipertansiyon, %19.4’ünde diabetes mellitus, %17.5’inde aterosklerotik kalp hastalığı, %12.6’sında kronik obstruktif akciğer hastalığı, %9.7’sinde peptik ülser bulunmaktadır. Kardiovaskuler sistem ilaçları çok sık (%53.4) kullanılmıştır. Bunları SOAİİ’lar (%32), düşük doz salisilatlar (%17.5) ve osteoporoz ilaçları (%17.5) izlemektedir. En sık kas-iskelet sistemi hastalığı tanıları sırasıyla gonartroz (%35), osteoporoz (%19.4), generalize osteoartrittir (%17.4). Geriatrik olguların yarısından fazlasında hipertansiyon bulunmaktadır. Diabetes mellitus, kardiovaskuler sistem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları da yüksek oranlardadır. Bu populasyonda kardiovaskuler sistem ilaçları başta olmak üzere kronik ilaç kullanımı yaygındır. Yaşlı hastalarda en yaygın kas-iskelet sistemi hastalığı osteoartrittir. Kronik ağrı nedeniyle SOAİİ’lar çok sık kullanılmaktadır. Geriatrik populasyonda birden fazla sistemik hastalık ve çoklu ilaç kullanımı gözönünde bulundurulması gereken bir durumdur. Keywords : Geriatri, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Morbidite, Çoklu ilaç kullanımı