Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
YAŞLI HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİSABİLİTE, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ
Funda LEVENDOĞLU, Lütfullah ALTINTEPE, Hatice UĞURLU
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, KONYA
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı, KONYA
Diyalize giren son dönem renal yetmezliği olan hastalar, fiziksel, emosyonel ve sosyal faktörler nedeniyle fonksiyonel olarak kısıtlanırlar. Bu çalışmada, diyalize giren yaşlı hastaların fonksiyonel durumlarının, psikolojik durumlarının ve yaşam kalitelerinin kontroller ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 109 diyaliz hastası ve 40 kontrol alındı. Değerlendirmelerde, SF-36 (Short Form-36), Psikolojik Belirti Tarama Listesi (SCL-R 90) ve Rivermead Mobilite İndeksi kullanıldı. Kontrollerle karşılaştırıldığında diyaliz hastalarında disabilitenin daha fazla olduğu görüldü (P<0.05). Bu hastaların depresyon ve anksiyete belirti skorları da kontrollerden anlamlı derecede yüksekti (P<0.05). Yaşam kalitesi ise kontrollerden belirgin derecede düşüktü (P<0.05). Disabilite ve depresyon belirti skoru arasında korelasyon mevcuttu(r:-0.171, p= 0.037). Yaşlı diyaliz hastalarının yaşam kalitesi ile ilgili skorları düşük bulundu. Disabilite ise daha fazla idi. Bu da hastaları günlük yaşamada bağımlı hale getirmektedir. Bu hastalar için özel egzersiz programları düzenlenmelidir. Hatta bu konu üzerine minimal bir ilgi bile fiziksel fonksiyonda gelişmeye neden olacak ve önemli yarar sağlayacaktır. Keywords : Yaşlı, Hemodiyaliz, Yaşam kalitesi, Disabilite.