Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
GERİATRİ HASTALARINDA BİLİŞSEL DÜZEY, DEPRESYON, FONKSİYONEL KAPASİTE DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan G. TEZEL, Afitap İÇAĞASIOĞLU, Ayşen KARABULUT, Şeyma KOLUKISA, Huriye KESKİN
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL Bu çalışmanın amacı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Polikliniğine lökomotor sistem yakınmasıyla başvuran geriatri hastalarında demografik özellikleri belirlemek ve kognitif düzey, fonksiyonel kapasite ve depresyon varlığını incelemektir. 65 yaş ve üstü hastalarda doktor ile yüz yüze görüşme tekniğiyle Mini Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD), SF-36 kısa form sorgulamasıyla fonksiyonel inceleme ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile depresyon varlığının değerlendirilmesi. İstatistiksel analizler Graph Pad Prisma V.3 paket programı, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma ve bağımsız t testi 91 hastanın ortalama yaşı 70 ve %77’si kadın. Fonksiyonel durum %50.44, esenlik %47, genel sağlık %42.5, global yaşam doyumu/kalitesi %46.65 bulunmuştur. Okur-yazar olmayanlarda tüm değerlendirmeler daha düşüktür. MMDD ile ortalama 22’in üzerindedir. Erkek ve emeklilerde daha yüksektir. GDS ile hastalar eşik değer civarındadır (10.47). Düşük gelir düzeyinde ve okur-yazar olmayanlarda daha yüksektir. Sosyo-ekonomik düzeyin yükselmesiyle kognitif , fonksiyonel ve depresyon değerlendirmelerinin daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Hastaların yarıya yakınında depresyon varlığı ve bu grupta MMDD ile SF-36 kısa form incelenmesinin daha düşük değerlerde bulunması, geriatrik hastalarda depresyonun teşhisinin ve tedavisinin gerekliliğini vurgular. Keywords : Geriatri, Depresyon, Bilişsel düzey, Fonksiyonel kapasite.