Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
YAŞLILARDA AĞRILI OSTEOPOROTİK VERTEBRA ÇÖKME KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KİFOPLASTİ - VERTEBROPLASTİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülşah BADEMCİ, Zafer AYDIN, Funda BATAY, Ayhan ATTAR, Şükrü ÇAĞLAR
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
Bayındır Hastanesi Nörolojik Bilimler Merkezi, Nöroşirürji Bölümü
Amaç: Konservatif tedaviden fayda görmeyen ağrılı osteoporotik vertebra çökme kırıklı yaşlı hastaların vertebroplasti ve kifoplasti ile tedavi edilerek, beklenen morbidite ve mortaliteden korunmaları ve yaşam kalitelerinin arttırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında 2003-2004 yılları arasında, ağrılı osteoporotik vertebra çökme kırığı olan dokuz yaşlı hastaya (iki erkek, yedi kadın, 60 yaş üzeri) kifoplasti ve vertebroplasti uygulanmıştır. Yöntemlerin etkinliği, klinik ve radyografik olarak değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Osteoporotik vertebra kırıkları, serimizde kadınlarda daha yüksek oranda bulunmuştur. Tüm hastalar osteopenik veya osteoporotiktir ve dirençli ağrı en belirgin semptomdur. İlaç tedavisine ve fizik tedaviye yanıt vermemişlerdir. Torakolomber vertebroplasti ve kifoplasti uygulanan dokuz hastadan sadece birinde klinik olarak önemsiz epidural kaçak gelişmiştir. Tüm hastaların şikayetlerinde akut düzelme izlenmiş, radyografik olarak da %88.8’inde postoperatif vertebra elevasyonu sağlanmıştır. Seride mortalite ve morbidite yoktur. Tüm hastalar aynı gün mobilize edilmiş ve ilk üç gün içinde taburcu edilmişlerdir.

Tartışma: Osteoporotik vertebra kompresyon kırıkları, yaşlılarda önemli bozukluklara ve mortaliteye yol açar. Bu kırıkların cerrahi tedavisinde, hastanın ağrısını en aza indirmek, kifozu önlemek ve daha iyi yaşam koşullarını minimal invaziv bir yolla gerçekleştirmek hedeflenmelidir. Keywords : Vertebroplasti, kifoplasti, osteoporoz, vertebra, çökme kırıkları