Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
KAYSERİ İLİNDEKİ YAŞLILARDA ALGILANAN SAĞLIK DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Osman GÜNAY, İskender GÜN, Ahmet ÖZTÜRK, Fevziye ÇETİNKAYA, Melis NACAR
Erciyes University Medical Faculty, Department of Public Health, Kayseri-Turkey
Erciyes University Medical Faculty, Department of Medical Education, Kayseri-Turkey
Bu çalışma Kayseri ilindeki yaşlılarda algılanan sağlık durumunu etkileyen demografik, sosyal ve tıbbi faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırma, Kayseri ilindeki 65 ve üzeri yaş grubu nüfustan rasgele seçilen 432 kişilik bir örneklem grubunda yapıldı. On altı soruluk bir anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Araştırma kapsamına alınan yaşlıların, genel sağlık durumlarını “çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü” olmak üzere beş kategoride değerlendirmeleri istendi. İstatistiksel analizde; “çok iyi ve iyi” seçenekleri “iyi” olarak, diğer seçenekler ise “kötü” olarak birleştirildi. Bağımsız değişkenlerin algılanan sağlık durumuna etkisi logistic regression yöntemiyle analiz edildi.

Araştırma grubundaki yaşlıların sadece % 2.1’i genel sağlık durumlarını çok iyi, %25.0’i iyi, %41.2’si orta, %28.5’i kötü ve %3.2’si çok kötü olarak değerlendirdi. Kadınlarda, kırsal bölgelerde, ekonomik durumu kötü olanlarda, beden kitle indeksi 30’un üzerinde olanlarda ve beşten fazla tıbbi yakınması olanlarda algılanan sağlık durumunun daha kötü olduğu belirlendi.

Sonuç olarak; cinsiyet, yerleşim yeri, ekonomik durum, şişmanlık ve tıbbi yakınmaların sayısının, Kayseri ilindeki yaşlıların algılanan sağlık durumlarını etkileyen en önemli faktörler olduğu sonucuna varıldı. Keywords : Yaşlı, algılanan sağlık durumu, sosyal faktörler, demografik faktörleri