Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
65-75 YAŞ ARASI SAĞLIKLI KİŞİLERİN FİZİKSEL UYGUNLUK SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Selami YÜKSEK, İbrahim CİCİOĞLU
Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Kars
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara
Bu çalışmanın amacı; 65-75 yaş arası bireylerin fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmaya Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, test protokolünü uygulamasını engelleyecek veya kısıtlayabilecek ciddi sağlık problemi olmayan, 535’i erkek 494’ü bayan olmak üzere toplam 994 kişi gönüllü olarak katıldı. Deneklerin yaş grupları 65-67, 68-71 ve 72-75 olarak belirlendi ve deneklere SFT (Senior Fitness Test) test protokolü uygulanarak fiziksel uygunluk düzeyleri incelendi. Test protokolü; sandalyede otur-kalk, ağırlık kaldırma, sandalyede otur-uzan, 2 dakika adım, 8 adım kalk-yürü ve sırt kaşıma testlerini içerdi. Elde edilen veriler SPSS 11 for Windows paket programında, grup içi ve aynı yaş grubundaki, farklı cinsiyetler arasındaki farkları tespit etmek için, “One Way Anova” da “Tukey” testi, erkek ve bayanların bütün olarak birbirleri ile karşılaştırılması için “Independent T test” kullanılarak skorlar 0.05 ve 0.01 anlamlılık düzeyinde incelendi. Sonuç olarak; elde edilen veriler ışığında yaşla birlikte erkek ve bayanlarda fiziksel uygunluk parametrelerinin anlamlı düzeyde düştüğü tespit edildi. Yaşlılarımızın genel değerlendirilmesi fiziksel uygunluk düzeylerinin diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında daha düşük olduğu belirlendi. Keywords : Yaşlı, fiziksel uyum, yaşlı sağlığı