Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
MALATYA ŞEHİR MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLI KADINLARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, SOSYAL VE PSİKOLOJİK FONKSİYON DÜZEYLERİ
Gülsen GÜNEŞ, Nurten DEMİRCİOĞLU, Leyla KARAOĞLU
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, Malatya
Bu araştırma, Malatya il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üstü kadınların günlük yaşam aktivitesi, sosyal ve psikolojik fonksiyon düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, tabakalı, rastgele örneklem yöntemiyle, Malatya Belediyesi sınırları içindeki, üst, orta ve alt sosyoekonomik düzeylerdeki üç mahalleden seçilen 530 yaşlı kadını içeren kesitsel bir araştırmadır. Sosyodemografik özellikler, günlük yaşam aktivitesi, sosyal ve psikolojik fonksiyon sorularını içeren bir anket yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır.Günlük yaşam aktivitelerinde önemli kısıtlılıklar; % 25.2 alışveriş yapma, % 14.4 banyo yapma, % 10 mesane kontrolüdür. Kadınların % 26.8’i merdiven çıkmada orta derecede bağımlıdır. Yaş arttıkça ve eğitim düzeyi azaldıkça, bağımlılık artmaktadır (p<0.05). Kadınların % 13.4’ünün hiç kimse ile görüşmediği, % 26’sının ayda bir bile tanıdıklarını ziyaret etmedikleri, % 19.6’sının telefon etmedikleri bulunmuştur. Kadınların eğitim düzeyi arttıkça sosyal fonksiyonlarının arttığı bulunmuştur. Yalnız yaşamayanların % 72.2’sinin, yalnız yaşayanların ise % 57.4’ünün psikolojik fonksiyonları “iyi”dir (p<0.05). Yaşlıların, tıbbi, sosyal ve psikolojik öğeleri içeren multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaçları vardır. Keywords : Yaşlı, Barthel indeks, Günlük yaşam aktivitesi, Sosyal, Psikolojik