Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
HEMŞİRELER İÇİN GELİŞTİRİLEN YAŞLI DEĞERLENDİRME FORMU VE GERİATRİK SORUNLAR
Leyla ÖZDEMİR, Nuran AKDEMİR, İmatullah AKYAR
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Dünyada ve ülkemizde giderek artan yaşlı nüfusa yönelik sağlık hizmetinin geliştirilmesi için, ulusal ve uluslararası çabalara paralel olarak, yaşlı bireye sunulan hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin de artması gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, hemşirelerin, yaşlı bireye ilişkin veri toplamasına, bireyin sorunlarını saptayarak uygun hemşirelik tanıları koymasına, gerekli müdahalelerde bulunmasına olanak sağlayan \\\"Yaşlı Değerlendirme Formu\\\" geliştirmek ve geliştirilen bu form kullanılarak yaşlı bireye ilişkin hemşirenin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin kullanabileceği veriler oluşturmaktadır. Tanımlayıcı ve kesitsel türde olan ve 02.07.2004-20.08.2004 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Geriatri Bilim Dalı poliklinik ve kliniğine başvuran 70 yaşlı bireyle yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek geliştirilen \\\"Yaşlı Değerlendirme Formu\\\" kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare (X2), Fisher kesin ki-kare ve yüzdelik hesaplaması kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların tamamına yakınının grip, pnömoni ve tetanoz aşısı olmadığı, yarısından fazlasında osteoporoz ve hipertansiyon olduğu, büyük bir kısmının gözlük kullandığı, yarısına yakınında işitme kaybı olduğu, yarısından fazlasının yaşlılığı olumsuz şekilde algıladığı, kadınların yaşlılığı erkeklere göre daha olumlu algıladığı (p<0.05), kadınlarda osteoporozun, erkeklerde ise obesitenin daha yaygın olduğu, tüm eğitim düzeylerinde obesite ve osteoporozun yüksek oranda görüldüğü, düşme oranının kadınlarda ve 70-79 yaşları arasında ve yalnız yaşayanlarda (p<0.05) daha fazla olduğu, 70-79 yaş grubunun günlük yaşam aktivitelerinden banyo ve ev işi yapmada bağımlılık düzeyinin daha fazla olduğu (p<0.05), gözlük kullananların hareket etme, telefonu kullanabilme ve ilaçlarını alabilmede bağımlılık düzeyinin yüksek olduğu (p<0.05) saptanmıştır. Keywords : Yaşlı hasta bakımı, Geriatrik değerlendirme, Yaşlı değerlendirme formu, Geriatri hemşireliği