Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
BİRİNCİ BASAMAKTA GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA DEPRESYON
Güzel DİŞÇİGİL, Ayfer GEMALMAZ, Oktay BAŞAK, F. Serdar GÜREL, Nil TEKİN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı AYDIN Giriş: Birinci basamakta hastalarda depresyon görülmesi sıktır. Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi (ADU) Umurlu Aile Hekimliği polikliniğine kayıtlı yaşlı hastalarda depresyon görülme sıklığını, depresyon riski taşıyan yaşlı grubunu ve bu grubun özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: ADU Aile Hekimliği polikliniğine kayıtlı olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 90 yaşlı çalışmaya alındı. Yaşlılar sosyodemografik özelliklerinin sorulduğu bir form ve Yasevage Geriatrik Depresyon Ölçeğinin (GDÖ) Türkçe versiyonunu doldurdular. Onbir puanın üzerinde alan 51 yaşlının ruhsal durumlarını değerlendirmek amacıyla görüşme yapıldı.

Bulgular: Ruhsal durum değerlendirmesi yapılan 51 yaşlının 37’sinde Major Depresif Bozukluk (MDB) veya depresyon semptomları vardı. Kadın ve dul olanların GDÖ puanları daha yüksekti. Çocuğunun yanında yaşayanlar, eşiyle birlikte yaşayan ve yalnız yaşayan ancak ziyaret edilen yaşlılara göre daha fazla depresyon riski taşıyordu. İki veya daha fazla kronik hastalığın bulunması da depresyon riskini arttıran bir faktördü.

Sonuç: Hastaların daha sık başvurdukları birinci basamak ortamında, tüm yaşlılarda ve özellikle depresyon riski taşıyan kişilerde, depresyon semptomlarının taranması ve gerektiğinde ruhsal durum değerlendirmesi yapılması yaşlı sağlığı açısından önemli bir gelişme olacaktır. Keywords : Yaşlı, Depresyon, Geriatrik depresyon ölçeği