Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 4
YAŞLILARIN KREDİ KARTI KULLANIMINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, ANKARA Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlıların kredi kartı kullanımına ilişkin davranışlarını ve karşılaştıkları sorunları belirlemektir.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya T.C. Emekli Sandığına bağlı kurumlardan “Tabakalı Rasgele Örnekleme” yöntemiyle 231 yaşlı dahil edilmiştir. Araştırmada emekli derneklerine giden kadına rastlanmadığından sadece 60 yaş ve üzeri yaştaki yaşlı erkeklerin kredi kartı kullanımına ilişkin davranışları ve karşılaştıkları sorunlar gelir ve eğitim düzeylerine göre incelenmiştir.

Bulgular: Yaşlıların çoğunluğu (%74.0) kredi kartına sahiptir. Kredi kartına sahip yaşlıların da %52.6'sı sahip oldukları kredi kartını kullandıklarını, %47.4'ü ise kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Kredi kartı kullanmama nedenleri arasında “kredi kartının kişilerin gereksiz alışveriş yapmasına neden olmasını”, kredi kartını kullanma nedenleri arasında ise “nakit ödeme yapmaksızın alışveriş yapabilmeyi” belirtenler ilk sırada yer almaktadır. Yaşlıların kredi kartını en fazla kullandığı harcama gruplarının başında gıda ve giyimin (%95.7) geldiği, gelir ve öğrenim düzeyi arttıkça giyim harcamalarını kredi kartı ile yapanların oranının azaldığı bulunmuştur. Yaşlılar arasında kredi kartı kullanımı ile ilgili yaşanan sorunlar olarak ise “gelirden fazla harcama yapma” ile “yüksek faiz ödemeyi” belirtenlerin ağırlık kazandığı belirlenmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak yaşlılıkta gelirin düşmesine karşın yaşlıların mevcut yaşam standardını sürdürmelerinde yardımcı bir kaynak olarak kullanılabilen kredi kartının bilinçli kullanımı ile ilgili yaşlı tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Keywords : Yaşlı, Kredi kartı