Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 4
MANİSA KENT MERKEZİNDEKİ HUZUR EVİNDE KALAN YAŞLILARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BESLENME DURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilimdalı, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilimdalı, MANİSA
Amaç: Çalışmanın amacı Manisa kent merkezindeki iki huzurevinde kalan yaşlıların beslenme durumlarını saptamaktır.

Yöntem ve Gereç: Çalışma Manisa kent merkezindeki iki huzurevinde kalan 71 yaşlı ile sürdürülmüştür. Veriler Temmuz-Ağustos 2004 tarihleri arasında, sosyo-demografik özelliklerin ve beslenme sorularının yer aldığı anket formu ile toplanmıştır. Araştırmanın analizi SPSS 10.0 paket programında yapılmıştır. Değerlendirmede; sayıyüzde dağılımı, İndependent T-Testi, Ki-Kare, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis ve ANOVA testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Huzurevinde kalan yaşlıların yaş ortalaması 70.70±8.01 (min=46 max=84)'dir. Yaşlıların %60.6'sı erkek, %39.4 kadındır. Yaşlıların %54.9'nun, Beden Kitle İndeksi (BKİ) 19.9-26.0 normal aralığında yer almaktadır.

Sonuç: Yaşlıların, bazı sosyo-demografik özelliklerinin beslenme durumlarını etkilediği saptanmıştır. Keywords : Yaşlı, Beslenme, Huzurevi