Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 2
ANKARA'DA BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ANKARA Amaç: Bu araştırmada; Ankara'da bir Sağlık Ocağı bölgesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini 913 "65 yaş ve üzeri" birey oluşturmuştur. Örnekleme seçilen kişi sayısı 350'dir. Araştırmanın verileri beş araştırmacı tarafından iki hafta içinde toplanmıştır ve her bir katılımcı yaşadığı evinde ziyaret edilmiştir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerleri yapılan vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümlerine göre hesaplanmıştır. Şişmanlık/zayıflık değerlendirmesi için Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından geliştirilen NCHS-BKİ standartları kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 71.8±4.9; kadınların yaş ortalaması ise 71.2±5.82'dir. Erkeklerin BKI ortalama değerleri 25.4±2.9 iken kadınların bu değerleri 26.9±3.9'dir (t testi p değeri=0.000). Araştırmada yapılan lojistik regresyon analizine göre kronik hastalığı olduğunu ifade eden bireylerin NCHS-BKİ persentil değerlerinin "<5 ya da >95"olma olasılığı kronik hastalığı olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur [OR (GA)= 4.768 (1.247-18.224); p=0.022].

Sonuç ve Yorum: Kesitsel tipte yapılmış olan bu çalışmada yaşlı bireylerin BKİ değerlerinin bazı bağımsız değişkenlerden etkilendiği görülmektedir. Ancak bu ilişkilerin nedenselliğinin daha net ortaya koyulabilmesi için izleme çalışmalarına ihtiyaç vardır. Keywords : Yaşlı, Antropometrik değerlendirme