Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 2
GERİATRİK HASTALARIN ACİL SERVİS KULLANIMI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı MERSİN Giriş: Geriatrik hastalar hızla kötüleşebildiği ve yoğun bakım ihtiyacı duyabildikleri için acil servisler geriatrik hastaların hastanelere giriş kapılarıdır. Acil servise başvuran geriatrik hastalıkların profilinin belirlenmesi doğru tanı ve acil tedavi yaklaşımında yol gösterici olabilir.

Amaç: Bu çalışmada, acil servise başvuran geriatrik hastaların demografik ve klinik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Ocak 2004- Aralık 2004 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Polikliniği'ne başvuran 65 yaş ve üzeri tüm hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışma süresince acil polikliniğimize 1854 geriatrik hasta başvurdu. Olguların yaş ortalaması 73.4 (6.1) idi. Acil servis başvurularında en sık neden kardiyolojik problemlerdi (%27), bunu gastrointestinal problemler (%18), solunum sistemi problemleri (%12), kas/iskelet sistemi problemleri (%10) ve nörolojik problemler (%9) izliyordu. Malignitenin erkek hastalarda (%7.1) kadın hastalara göre (%1.3) daha yüksek olduğu ve kaza/travma sıklığının ise kadınlarda (%6.3) erkeklere (%3.4) göre 2 kat fazla olduğu görüldü. Hastaların %71'i ayaktan tedavi alırken, %28'i yatırılmış ve 9 hasta acil serviste kaybedilmişti. Akut koroner sendrom tanısının yatış/ölüm riskini 4 kat, tek başına ölüm riskini ise 17 kat artırdığı belirlendi.

Sonuç: Geriatrik hastalar acil servislere daha çok kardiyak problemler ile başvurmaktadır. Acil servislerde kardiyak problemlerin hızlı tanı ve tedavisinin yaşlı hastalarda hayat kurtarıcı olabileceği kanısındayız. Keywords : Acil başvuru, Geriatri, Yaşlı hasta, Kardiyak problemler