Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 2
EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DÜŞME RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı İZMİR Amaç: Araştırma, birinci basamak hizmetlerde çalışan halk sağlığı hemşirelerinin, ev ortamında yaşayan yaşlılarda düşme risklerini belirlemelerine yönelik kullanabilecekleri işlevsel bir form oluşturmak amacıyla planlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Kızılay, Pınarbaşı, Çamdibi II No'lu Sağlık Ocağı bölgesinde yürütülmüştür. Sağlık ocaklarının Ev Halkı Tespit Fişlerinden bulunan ve ev ziyaretini kabul eden 88 yaşlı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler, 20 Nisan–13 Mayıs 2004 tarihleri arasında yüz yüze görüşme ve gözlem yöntemleri kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada kullanılan birinci form, "Sosyodemografik" verileri toplamaya, Maree Johnson tarafından geliştirilen ikinci form "Ev Güvenliğini" incelemeye yöneliktir.

Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 67.39 ±6.96'dır. Yaşlıların %63.6'sı kadın, %77.3'ü evli, %70.5'i bir gelire sahiptir. Ev güvenliği kontrol listesinin iç tutarlılık katsayısı (alfa); güvenli ev koşulları bölümü için 0.77, güvenli davranışlar için 0.71'dir. EGKL'den alınacak puan 0-140 arasındadır. 99 puan ve altında alan yaşlıların (%26.1) güvenli ev koşullarına ve güvenli davranışlara sahip olmadığı saptanmıştır. Güvenli ev ve güvenli davranış arasında spearman sıra korelasyonuna bakılmış ve olumlu yönde bir ilişki saptanmıştır (spearman rho: 0.582, p<0.05).

Sonuç: EGKL yaşlıların düşme risklerinin, güvenli ev koşulları, güvenli davranışlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yaşlı sağlığının korunmasında birinci basamak hizmetlerde kullanılabilecek önemli bir araç olarak sağlık personeline önerilebilir. Keywords : Yaşlı, Düşme, Ev güvenliği, Halk sağlığı hemşireliği