Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 1
Ca Tanısı Almış Geriatrik Olguların Demografik İncelemesi
Hülya ÇAKMUR, M. Tülin EREM, Mehmet KOÇ, Vecdi ERTEKİN, İhsan KARSLIOĞLU, Dilek KIRAĞI
6 No’lu AÇS-AP Karşıyaka İZMİR,
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı-Erzurum
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis–Edirne
Ca tanısı almış geriatrik olguların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Birimi'ne Ocak 1996-Kasım 1999 tarihleri arasında Ca tanısı alıp tedavi amacıyla başvuran olgularla ilgili kayıtlar tarandı. Olguların yaş, cins, tümör karakteristiği, sosyo ekonomik durum, bilinç durumu, depresyon, fiziksel performans ve eşlik eden hastalıklar yönünden demografik özellikleri incelendi. Çalışma grubumuz %34 kadın (n= 124), %66 erkek (n= 245) olmak üzere toplam 369 olgudan oluştu. Çalışmaya dahil edilen olguların yaş skalası 50-59, 60-69 ve 70 yaş üzeri olmak üzere üç grupta incelendi. Yaş gruplarına göre olgu grubumuzu değerlendirdiğimizde Ca görülme sıklığı kadınlarda %16 ile en fazla 50-59 yaş grubunda iken erkek popülasyonda %30 ile 60-69 yaş grubuda idi. Her iki cinste de 70 yaş üzerinde Ca sıklığı popülasyondaki azalmayla orantılı olarak düşüktü. Tüm Ca'lardan en fazla sıklık %44 ile 60-69 yaş grubunda idi. Grubun sosyo-ekonomik düzeyi %60 (n= 221) oranında düşüktü. Tüm hastalar koopere ve oryente olup, Depresyon-Anksiyete-Ümitsizlik testine göre %80 (n= 295) olguda depresyon vardı. Karnofsky skalasına göre fizik performans %90 (n= 332) olguda %70'in üzerinde değerlendirildi. Akciğer (AC) %32 (n= 118) oranıyla olgu grubumuzda en sık görülen Ca türü olup, hastaların %99'u erkekti, sırasıyla Meme Ca %14 (n= 48), %92'si kadın, Larinks Ca %12 (n= 44), %99'u erkek, Primer beyin tümörü (PBT), %10 (n= 37) %70'i erkek, GİS Ca (özefagus, mide, kolorektal) %9 oranında olup (n= 35), %54'ü erkekti. Ülkemizde geriatrik popülasyonla ilgili çok az veri ve araştırma vardır. Biz bu kesitsel retrospektif çalışmamızda kanser tanısı almış geriatrik nüfusun profilini inceledik. Bu çalışmanın daha geniş kapsamlı araştırmalara esin olmasını umuyoruz. Keywords : Yaşlılık, Kanser, Araştırma dizaynı, Geriatrik tıp, Demografi