Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA SPİNAL ANESTEZİYE BAĞLI HİPOTANSİYON GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, AYDIN
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, AYDIN
Giriş ve Amaç: Yaşlı hastalarda spinal anestezi genel anesteziye göre bazı avantajlar sağlamasına rağmen hipotansiyon ve bradikardi gibi dezavantajları da beraberinde getirebilir. Çalışmamızda yaşlı hastalarda, spinal anestezi sırasında hipotansiyon gelişimini ve ilgili faktörleri incelemeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereç: Retrospektif olarak planlanan çalışmamızda, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde Mayıs Aralık 2004 tarihleri arasında spinal anestezi altında opere edilen 65 yaş üstü 119 hasta değerlendirmeye alındı. Yaş, kronik hastalıkların varlığı (diyabet, hipertansiyon), ASA (American Society of Anesthesiologists) sınıflaması, beden kitle indeksi, operasyon tipi (üroloji, ortopedi ve genel cerrahi ve spinal anestezi sonrasında gelişen hipotansiyon ile duyusal blok seviyesi açısından değerlendirildi.

Bulgular: Duyusal blok seviyesi (OR= 15.3, p=0.001) ve kronik hastalık varlığının (OR=16.47, p=0.0001) hipotansiyon gelişimini etkileyen faktörler olduğu saptandı. Yaş düzeyindeki artışın ise etkili olmadığı görüldü.

Sonuç: Yaşlı hastalarda kronik hastalıkların varlığı ve yüksek duyusal blok seviyelerinin hipotansiyon gelişmesinde etkili faktörler olduğunu gözlemledik. Keywords : Spinal anestezi, Yaşlı hasta, Hipotansiyon, Kronik hastalıklar