Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
SAAT ÇİZME TESTİNİN 50 YAŞ VE ÜZERİ TÜRK YETİŞKİN VE YAŞLI ÖRNEKLEMİ ÜZERİNDEKİ NORM BELİRLEME VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
1Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA
Amaç: Araştırmanın amacı, bir nöropsikolojik tarama testi olan Saat Çizme Testi'nin (SÇT) (dört puanlık versiyon) ülkemiz kültürü için 50 yaş ve üzeri örneklemde standardizasyon çalışmasını yapmaktır. SÇT'i (4 puan yöntemi) planlama, organizasyon, yeniden yapılandırma gibi yönetici işlevleri ölçen bir tarama testidir. SÇT'nin öncelikle norm değerleri belirlenmiş, ardından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.

Yöntem ve Gereç: Norm belirleme çalışmasında yeralan toplam 404 sağlıklı yaşlı katılımcı (204 kadın, 200 erkek) kamuya ait ve özel kurum ve kuruluşların çalışanları ile emeklileri arasından sağlanmıştır. Çalışmanın deseni yaş (7 düzey), cinsiyet (2 düzey) ve eğitim durumu (3 düzey) değişkenlerini içermektedir.

Bulgular: ANOVA sonucunda yaş ve eğitim değişkenlerinin SÇT puanları üzerindeki temel etkisi anlamlı düzeyde bulunmuştur. Ayrıca, yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerinin ortak etkisi de anlamlı düzeydedir. SÇT'nin test-tekrar test tekniği ile hesaplanan güvenirliği .88, yargıcılararası güvenirliği .74 olarak hesaplanmıştır. Kurultu geçerliği çalışmaları kapsamında yaş grupları karşılaştırılmıştır.

Sonuç: Bu çalışma ile 50 yaş ve üzerindeki Türk yaşlı örnekleminde yürütücü işlevlere duyarlı bir psikometrik aracın normatif verisi toplanmış, geçerlik ve güvenirlik değerleri belirlenmiştir. Keywords : Saat Çizme Testi, Nöropsikolojik testler, Bilişsel süreçler, Yönetici işlevler, Demans