Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
ANKARA'DA KENDİ EVİNDE VE HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN SAĞLIK VE BESLENME DURUMLARININ SAPTANMASI
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ANKARA Giriş ve Amaç: Beslenme sorunları ve neden olduğu hastalıkların sıklığı ilerleyen yaşla birlikte artmaktadır. Sağlık ve beslenme sorunlarının saptanması yaşlıların sağlık durumlarını geliştirici önlemler için temel veri oluşturacaktır. Bu çalışma, 60 ve üzeri yaştakilerin beslenme ve sağlık durumlarının saptanması amacı ile planlanıp gerçekleştirilmiştir.

Yöntem ve Gereç: Çalışma Ankara'daki Seyranbağları ve Ümitköy Huzurevlerinde yaşayan 106 (% 65.4) ve Ümitköy semtinde, kendi evlerinde yaşayan 56 yaşlı (% 34.6) ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Ayrıca, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri alınarak Beden Kitle İndeksi değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 73.7 ± 6.49' dur. Kendi evinde yaşayanların Beden Kitle İndeksi ortalaması 24.9 ± 3.78 kg/m2 , huzurevinde yaşayanların 25.3 ± 4.06 kg/ m2'dir. Yaşlıların % 77.8'inin tanı konulmuş en az bir hastalığı vardır. Ortalama hastalık sayısı kendi evinde kalanlarda 1.67 ± 1.02, huzurevinde kalanlarda ise 1.61 ± 1.43'dür. En sık görülen kronik hastalıklar sırası ile hipertansiyon, kalpdamar hastalıkları ve diyabettir. Yaşlıların % 43.2'si halen yeterli ve dengeli beslenemediklerini düşünmektedir.

Sonuç: Yaşlılıkta sağlık sorunlarından korunmak için erken yaşlarda koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Keywords : Yaşlılık, Huzurevi, Beslenme durumu, Kronik hastalıklar