Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA SOSYAL DESTEK YAPISI, SAĞLIK DURUMU VE YETİYİTİMİ İLİŞKİSİ
1Selçuk Üniversitesi Konya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü KONYA
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ANKARA
Giriş ve Amaç: Sosyal destek kaybının sağlıkla güçlü bir bağlantısı vardır. Sosyal destek yapısının sıklık ve kalitesinde değişim yaşlılarda diğer yaş gruplarına göre daha fazla yaşanır. Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı yaşlıların sağlık ve yetiyitimi ile ilişkili olarak sosyal destek yapısını incelemektir.

Yöntem ve Gereç: Rastgele seçilmiş, 65 yaş ve üzeri 245 yaşlı çalışmada yer almıştır. Sosyal destek yapısını ve yetiyitimi durumunu değerlendirmek için Sosyal Atom Ölçeği (SAÖ), Rivermead Mobilite İndeksi (RMİ) ve Kısa Yetiyitimi Anketi (KYA) kullanılmıştır. Sosyal destek yapısı ile sağlık ve yetiyitimi durumunun ilişkisinin incelenmesinde Kruskal Wallis varyans analizi, t testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Kadın olma ve dul olma sosyal destek yapısı ile ilişkili iken yaş, eğitim, yalnız yaşama, sosyal güvencesi olma ilişkili değildir. Bunun yanında kendi sağlını algılama, kronik sağlık sorunu olma ve mobilitede yetiyitimi düşük sosyal destek yapısı puanı ile ilişkili iken fizikselsosyal yetiyitimi ve hastaneye yatma ilişkili değildir.

Sonuç: Sonuç olarak hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının yaşlılarda sosyal destek yapısının sağlık üzerine etkileri konusunda daha dikkatli olmaları önerilmiştir. Keywords : Yaşlılar, Sosyal destek yapısı, Sağlık durumu, Yetiyitimi