Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 3
YAŞLILARDA TEDAVİYE UYUM
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Sağlık Yüksekokulu, BURDUR Giriş ve Amaç: Yaşlanmayla birlikte artan sağlık problemlerine paralel olarak tedavi ve bakım ihtiyacı da artmaktadır. Bu durum yaşlı bireylerde ilaç kullanımını ve tedaviye uyumu daha önemli hale getirmektedir. Bu amaçla çalışma, Burdur'da bir vakıfa ait huzurevinde kalan yaşlılarda, kullandıkları ilaçlar ve tedaviye uyumu değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Çalışma 56 yaşlı ile yüz yüze görüşerek, sosyo-demografik özellikleri ve tedaviye uyumu değerlendirmeyi amaçlayan anket formunun doldurulması ile yapılmıştır.

Bulgular: Bir ve birden fazla ilaç kullanma sıklığı %83.9 bulunmuştur. Önerilen tedaviye uyum sıklığı da %83'tür. Kullanılan ilaç sayısının fazla olması, ihmal ve unutkanlık tedaviye uyumu bozan en önemli nedenler arasındadır.

Sonuç: Tıbbi tedaviye uyumun artırılmasına yönelik, sağlık çalışanlarının geriatri ve iletişim konusunda bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yaşlılara hizmet veren sağlık çalışanlarının geriatri konusunda uzmanlaşmış olması yaşlılara verilen bakımın kalitesini artırmada etkili olacaktır. Keywords : Yaşlı, İlaç, Tedaviye uyum