Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 4
GERİATRİK HEMİPLEJİK HASTALARIN VE ONLARIN BAKIMINI ÜSTLENEN GERİATRİK BİREYLERİN DEPRESİF DUYGUDURUM BELİRTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sağlık Bakanlığı Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. FTR Kliniği ANKARA Giriş: Bu çalışmanın amacı, geriatrik hemiplejik hastalarda ve bu hastaların bakımını üstlenen geriatrik bireylerde depresif duygu-durum belirtilerini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

Yöntem ve Gereç: Çalışmaya bir hastanenin yatarak rehabilitasyon programına alınan 19'u hemiplejik; 15'i aynı yaş ve eğitim düzeyinde onlara refakat eden, 34 geriatrik vaka alındı. Vakaların demografik bilgileri ve aynı psikolog tarafından uygulanan Beck Depresyon Ölçekleri (BDÖ) kaydedilmiştir.

Bulgular: Geriatrik hemiplejik hastaların %52.6'sında, geriatrik refakatçilerin %53.3'ünde depresif duygu durum belirti ve tutumlar tespit edilmiştir. BDÖ ortalaması geriatrik hemiplejik grupta 19.26±7.4, geriatrik refakatçilerde 20.93±11.03 olarak bulunmuştur. İki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Her iki grupta da depresif duygu durumlarını yansıtan belirtilerin sık gözlenmesi, geriatriye eşlik eden depresyonun görülme olasılığının, disabiliteyle birlikte arttığı gibi, bu hastaların bakımını üstlenen bireylerde de arttığını göstermiştir. Keywords : Serebrovasküler olay, Hemipleji, Depresyon, Yaşlılık