Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 1
YAŞLANMA VE KANSER: GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDEN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
1Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ANKARA
2Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Cerrahi Klinik Şefi ANKARA
Amaç: Bu çalışmada referans hastanesindeki bir genel cerrahi kliniğinde yapılan operasyonların içinde malignite nedenlerinin dağılımı ve yaş ve cinsiyetin bu dağılıma etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç: Son beş yıl içinde malignite nedeniyle opere edilen hastaların dosyaları tarandı. Hastalar 65 yaş altı, 65 yaş ve üstü olarak iki gruba ayrılarak yaş, cinsiyet ve malignite türleri değerlendirildi.

Bulgular: Opere edilen 9436 olgunun 1137 (%12)'sinde çeşitli maligniteler saptandı. Hastaların 415 (%36.5) i erkek, 722 (%63.5) 'si kadındı, yaş ortalaması 61(18-87) idi. Kadın hastalarda en sık rastlanan tümör meme kanseri (%55 ) idi ve bu hastaların %85.5'i 65 yaş altındaki gruptandı. Yaşla beraber meme kanserinde belirgin artışın bulunmadığı tesbit edildi. Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık gözlenen kanserler sırasıyla kolorektal kanserler (%19) ve mide kanseri (%15) idi. Erkek hastaların %33'ü 65 yaş üzerindeki gruptaydı. Erkek hastalarda en sık gözlenen kolorektal kanserlerdi (%44) bunu mide kanserleri takip ediyordu (%37). Yaş açısından değerlendirildiğinde kolorektal kanserlerin yaşla beraber belirgin artış göstermesine rağmen mide kanserinin daha çok genç yaş grubunda bulunduğu belirlendi.

Sonuç: Dünyada yaşlı nüfusun arttığı bilinmektedir ve yaşlı kanser hastalarının tanı anında birtakım yandaş hastalıklarının olması kuvvetle olasıdır. Bu durumda yaşlı hasta grubunda erken tanının ve uygun hazırlığın önemi açıktır. Keywords : Yaşlılık, Kanser, Cerrahi