Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 1
YAŞLI BİREYLERİN DÜŞME YAŞANTISIYLA İLGİLİ ALGILARI VE GÜNLÜK YAŞAMLARINA ETKİSİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
GATA Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı ANKARA Giriş ve Amaç: Yaşlanmayla birlikte meydana gelen değişiklikler nedeniyle, kişi birçok sorun ve risklerle karsı karşıyadır. Bunlar içinde en önemlilerinden biri, aynı zamanda bu yaş grubu için yüksek mortalite ve morbidite nedeni olan düşmelerdir.

Bu araştırmanın amacı, GATA Eğitim Hastanesi Geriatri Polikliniğine başvuran yaşlı bireylerin; düşme yaşantıları sonucu yaşadıkları düşme korkusu ile bu korkuya eşlik eden diğer duyguların ve davranış özelliklerinin tanımlanmasıdır.

Yöntem ve Gereç: Araştırma Mart-Mayıs 2005 tarihleri arasında GATA Eğitim Hastanesi Geriatri Polikliniğine başvuran 22 yaşlı birey ile yapılmıştır. Araştırma yöntemi niteliksel tanımlayıcı modele temellendirilmiş olup; çalışmaya katılan bireylerle ortalama 20'şer dakikalık derinlemesine bireysel görüşmeler yapılmış ve görüşmelerin tümü bant kaydına alınmıştır.

Bulgular: Yaşlı bireylerin 18'inin en az bir kere düştüğü ve 4'ü dışında hepsinin düşme korkusu yaşadığı belirlenmiştir. Bireylerin düşme korkusuna eşlik eden ağrı-acı çekme, bağımsızlığını kaybetme, ölüm korkusu, kızgınlık, öfke, çaresizlik, yetersizlik gibi başka korkular da yaşadıkları saptanmıştır. Yaşlı bireylerin düşme yaşantılarından sonra davranışlarında; kalabalıktan uzaklaşma, tek başına dışarı çıkamama, yavaş hareket etme, işlerini yalnız yapamama gibi günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini azaltan davranış değişiklikleri olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Yaşlı bireylerin düşme korkusu nedeniyle; düşmeye yönelik önlem alma ve kendini koruma gibi davranış değişiklikleri yaparken, yaşamlarını sınırladıkları görülmüştür. Yaşlılığı ve neden olduğu sınırlılıkları kabul ile bireyin düşmeye karşı aldığı önlemler arasında bir bağlantı olduğu söylenebilir. Keywords : Yaşlılık, Düşme korkusu, Günlük yaşam aktiviteleri