Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 1
HUZUREVLERİNİN DÜŞMEYLE İLİŞKİLİ ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ANKARA Amaç: Bu araştırma, huzur evlerinin düşmeyle ilişkili çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem ve Gereç: Araştırma 1 Temmuz–15 Temmuz 2005 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan dört huzurevinde yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Huzurevlerinde Düşmeyle İlişkili Risk Faktörlerini Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri aynı form kullanılarak üç farklı gözlemci tarafından aynı mekanlar değerlendirilerek toplanmıştır. Maddelerin tutarlılığına bakılmış ve cronbach alpha değeri 0.60 altında olan maddeler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Gözlemcilerin yaptığı değerlendirmeler arası tutarlılığı bakılmış ve tutarlılık bulunması nedeniyle birinci gözlemcinin değerlendirilmesi temel alınmıştır (Cronbach alfa 0.99). Her bölümün değerlendirilmesi için o bölüm ile ilgili maddelerin sayı ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Maddelerin risk puanları toplanarak genel risk puanı hesaplanmış ve risk değerlendirilmesi yapılmıştır.

Bulgular: Huzurevlerinin genel risk puanları ortalamalarına bakıldığında Ümitköy Huzurevinin risk puanı (52.00±4.24) diğer huzurevlerinden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (d=0.000). Huzurevlerinin koridor ve merdivenlerinin risk değerlendirilmesi sonuçlarına göre koridorlarının %92.7'inde zemin kaygan özellikte, merdivenlerinin %95.1'inde basamakların alt ve üst bölümünü belirginleştirici önlem alınmadığı, yaşlıların kaldığı odaların %78.05'de zeminin kaygan özellikte olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Belirlenen çevresel risk faktörlerinin, fazla harcama gerektirmeden fiziksel çevrede yapılabilecek değişiklikler ile ortadan kaldırılabileceği saptanmıştır. Yaşlılara ve personele yönelik, çevresel risk faktörlerini ele alan eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmiştir. Keywords : Yaşlı, Düşme, Çevresel risk, Değerlendirme, Hemşirelik, Huzurevi