Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 2
HUZUREVİ SAKİNLERİNDE BAKTERİÜRİ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
Giriş: Asemptomatik bakteriüri huzurevlerinde kalan yaşlılarda toplumda yaşayan yaşlılara göre daha fazladır. Bu çalışmanın amacı, Bolu'da huzurevinde kalan yaşlılar arasında asemptomatik bakteriürinin sıklığı ve ilişkili risk ortaya çıkarmaktır.

Yöntem ve Gereç: Huzurevinde kalan 42 kişi ziyaret edilerek çalışma için yazılı onayları alınmıştır. Toplam iki hasta çalışma dışı kalmıştır. Kalan 40 kişiden 6'sının idrar yolu infeksiyonu şikayeti olduğu için çalışma dışı bırakılmıştır. Huzurevinde kalan yaşlılardan 24 saat ara ile steril kaplar içinde toplanan iki idrar örneğinin kültürü yapılmış ve 10(5)cfu/ml ve daha fazla üremesi olanlar pozitif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 74.9 olan 40 hastadan altısının idrar yolu infeksiyonu şikayeti olduğundan çalışma dışı bırakılmıştır ve kalan 34 yaşlıda asemptomatik bakteriüri sıklığı %17.6 ve en sık izole edilen etken Escherichia coli olarak bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, uygunsuz antibiyotik kullanımı, inkontinans, diyabet ve invaziv ürolojik girişimlerle ile ASB arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.

Sonuç: Sonuç olarak asemptomatik bakteriürinin 60 yaş üzerinde sık rastlanan bir durum olduğu ve tedavi amacıyla antibiyotik uygulanmasına gerek olmadığı, ancak konunun daha geniş serilerle araştırılmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır. Keywords : Asemptomatik bakteriüri, Huzurevi yaşlıları, Risk faktörleri