Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 2
UZUN SÜRELİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ VE BAKIM SİGORTASI
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İZMİR Nüfusun yaşlanması, özürlülük ve kronik hastalıklardaki artış, sağlık hizmetlerine olan talebin yükselmesine ve sağlık harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının büyümesi bakım gereksinimine olan talebin artırmasına, maliyet açısından da yeni kaynakların ve yöntemlerin aranmasına neden olmuştur. Bununla birlikte; finansman sorunları yanında, mevcut yatak sayısının yetersizliği, hizmetin verimli bir şekilde sağlanmaması ve kalite güvenliği ile ilgili sorunlar kurumsal bakım hizmetlerine alternatif aramaya yöneltmektedir.

Evde bakım hizmetlerinin, birey merkezli bakım hizmeti olması yanında, sağlık harcamaları ve maliyetler yönünden de kurumsal bakım hizmetlerine göre birçok üstünlüklerinin olması, bireyler ve hükümetler tarafından tercih nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumda yaşlanma ve diğer nedenlerle ortaya çıkan bakım gereksiniminde ailenin yetersiz kalması ve aile üzerindeki yükün artması ile uygun ve etkili bakım hizmetlerini daha düşük maliyette, kapsamlı ve aile ile devletin rolü arasında dengeyi sağlayacak olan evde bakım sistemlerini geliştirmek ve politika oluşturmak konusunda çaba gösterildiği görülmektedir.

Türkiye'de de, evde bakım hizmetlerine olan talepte son yıllarda ciddi bir artış olmaktadır. Gerek kamu düzeyinde gerekse özel kuruluş düzeyinde evde bakım hizmetlerine ilginin artması, bu hizmetlerin bakım sigortası kapsamında ele alınması yönünde gelişmeler görülmektedir. Keywords : Uzun süreli bakım, Evde bakım Hizmetleri, Bakım sigortası, Yaşlılık, Sosyal güvenlik