Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 3
MANİSA MURADİYE BÖLGESİNDEKİ YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencisi MANİSA
Giriş: Bu çalışma Manisa Muradiye' de yaşayan 65 ve üzerindeki kişilerin yaşam kalitesi bileşenleri ve bu bileşenleri etkileyen değişkenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yöntem ve Gereç: Muradiye'de yaşayan 65 yaş ve üstü toplam 613 kişiyi temsil eden 200 yaşlıda çalışılmıştır. Yaşlıların yaşam kalitesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen ve 6 alandan oluşan WHOQOL-OLD ölçeği ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde student t testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 71.21+5.01'dir. Grubun %63.5'i evli, %43.7'si eğitimsiz olup, %70.0'i en az bir kronik hastalığı olduğunu, %84.0'ü evde aile desteği ile yaşadığını ve %16.0'sı herhangi bir sağlık güvencesi olmadığını belirtmiştir. WHOQOL- OLD alanları ortalama değerleri: “Duyusal yetiler” 11.15±2.32; “Özerklik” 12.72±2.52; “Geçmiş, bugün ve geleceğe ait aktiviteleri” 12.39±2.33; “Sosyal katılım” 11.52 ±2.59; “Ölüm ve ölmek” 10.84 ±3.33 ve “Yakınlık” 14.37±2.00 ve Toplam skor 3.04±0.32 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çok değişkenli analizlerde yaşam kalitesini en çok etkileyen değişkenlerin günlük işlerini yaparken başkasına ihtiyaç duyma ve eğitim düzeyi olduğu bulunmuştur. Keywords : Yaşlılık, Yaşam kalitesi, Yaşam belirleyicileri