Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 3
RIVERMEAD MOBİLİTE İNDEKSİ (RMİ) TÜRKÇE FORMUNUN YAŞLILARDA GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ
1Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu KONYA
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı Rivermead Mobilite İndeksi'ni Türkçe'ye uyarlama ve geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir.

Yöntem ve Gereç: Çeviri sürecinin ardından, güvenilirlik ölçümlerin değişmezliğini test etmeye yönelik olarak (Pearson's) test-tekrar test tekniği ile değerlendirilmiştir. Ayrıca güvenilirlik iç tutarlılığı test etmek üzere KR-20 güvenilirlik katsayısı kullanılarak değerlendirilmiştir. Geçerlilik student t testi kullanılarak bilinen grupla karşılaştırma ile ve yine yapı geçerliliğini incelemek üzere Pearson's korelasyon katsayısı kullanılarak bilinen yetiyitimi ölçüm aracıyla karşılaştırma ile değerlendirilmiştir. Çalışma birisi sağlıklı ve bağımlı yaşlıların bir arada yaşadığı kurum ve diğeri evde yaşayan yaşlılara hizmet sunan sağlık ocağı bölgesinde olmak üzere iki farklı alanda yapılmıştır: kurumda yaşayan dolaşabilen (n=112) ve yatağa bağımlı (n= 37) yaşlılar ve toplum içinde yaşayan rastgele seçilmiş (n=245) yaşlılar.

Bulgular: Test-tekrar test güvenilirlik katsayısı (r=0.98) (p<0.001) ve KR-20 güvenilirlik katsayısı (r=0.91) (p<0.001) yüksek ve bilinen grup güvenilirliği istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001) ve RMI puanları ile Kısa Yetiyitimi Anketi puanları korelasyonu (r=0.66) (p<0.001) önemlidir.

Sonuç: RMİ'nin Türkçe formu evde yaşayan yaşlıların mobilitede yetiyitimini ölçmede geçerli ve güvenilir görünmektedir. Keywords : Türkçe RMİ, Geçerlilik, Güvenilirlik, Yaşlı