Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 4
GERİATRİK HASTALARDA DENGE, YAŞ VE FONKSİYONEL DURUM İLİŞKİSİ
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği ANKARA Giriş: Denge mobilitenin anahtarı olduğu için her yaş döneminde önemlidir. Yaşla birlikte denge bozulur ve düşme için bir risk faktörü oluşturur. Bu çalışma statik denge parametrelerinin yaşla nasıl etkilendiğini; statik denge ile fonksiyonel durum ve aktivite düzeyi arasında ilişki olup olmadığını araştırmak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 65-88 yaşları arasında 60 geriatrik hasta alınmıştır. Hastalarda denge ve fiziksel aktivite testleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sharpened Romberg ve tek ayak üzeri durma ile yaş arasında (sırasıyla r:-0.417,p:0.001 ve r:-0.265, p:0.042),ve 5 kez sandalyeye oturup kalkma arasında(sırasıyla r:-0.290, p:0.026 ve r:-0.265, p:0.042) negatif korelasyon bulunmuştur. 30 metre yürüme süresi ile aktivite düzeyi arasında (r:-0.338, p:0.008) ve 5 kez sandalyeye oturup kalkma süresi arasında (r:0267, p:0.041)anlamlı korelasyon saptanmıştır.

Sonuç: Sonuç olarak denge parametrelerinin yaşla bozulduğunu, sandalyeye oturup kalkma süresinin yaş,dengeyle ve yürüme süresiyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Hasta populasyonu için daha aktif yaşam tarzının denge üzerinde koruyucu olmadığı, kişinin daha hızlı hareket etmesini sağladığı görüşüne varılmıştır ancak bu konuyla ilgili daha kesin yorum yapabilmek için daha aktif kişilerin de bulunduğu daha geniş katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Geriatri, Sharpened Romberg, Tek ayak üzerinde durma testi, 5 kez oturup kalkma testi