Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 4
PARKİNSON HASTALIĞINDA UYKU BOZUKLUĞU-KLİNİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği ANKARA Giriş: Parkinson Hastalığında uyku bozukluğu yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışma uyku bozukluğu ile Parkinson Hastalığına bağlı semptomlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yetmiş hasta birey (30 kadın ve 40 erkek) ile 40 kontrol (20 kadın ve 20 erkek) çalışmaya dahil edilmiştir. Uyku bozukluğunun araştırılmasında “Parkinson's disease sleep scale (PDSS)” ölçeği; hastalığın evrelendirilmesi için de “Hoehn-Yahr” ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Hasta grubu yaş ortalamaları kontrol grubundan farksızdır. PDSS toplam uyku skorları (TUS) açısından Parkinson grubu (87.23±33.71) ile kontrol grubu (140.32±11.15) arasında anlamlı istatistiksel farklılık bulunmuştur (p<0.0001). Dopamin agonisti kullanımının TUS farklılık göstermediği saptandı. Parkinson semptomlarının uyku üzerindeki etkisini araştırdığımızda diskinezisi olan ve olmayan hastalarda Hoehn –Yahr skorunun belirgin olarak farklı olmasına rağmen (p<0.0001) bu farklılığın PDSS-TUS'unda belirgin farlılık oluşturmadığı bulunmuştur (p=0.079). TUS, postür bozukluğu ve bradimimisi olanlarda, olmayanlardan belirgin olarak farklılık göstermiştir (sırasıyla p=0.023; p=0.005). İleri evre Parkinson hastalarında TUS belirgin olarak düşük bulunmuştur (Hoehn-Yahr 1-2 olanlarda TUS 95.66±31.23, Hoehn-Yahr skoru 3-4 olanlarda 59.31±26.23, p<0.0001).

Sonuç: Parkinson hastalığı için ayrıntılı bir uyku öyküsü almak ve uyku durumunu değerlendirmeye yönelik testler özellikle ileri evre Parkinson hastaları için gereklidir. Bradimimi ve postural bozukluk gibi semptomlar uyku bozukluğu için uyarıcı işaret olabilir. Keywords : Uyku bozukluğu, Parkinson Hastalığı, Diskinezi