Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 2
Geriatrik Hastalarda Abdominal Aort Anevrizmasına Cerrahi Yaklaşım
Erdoğan İBRİŞİM, Ahmet ÖCAL, Turhan YAVUZ, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp – Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Isparta Mayıs 1992 ile haziran 1999 tarihleri arasında, 65 yaş üstünde 28 olgu infrarenal aort anevrizması nedeni ile opere edildi. Olguların 22'si erkek, 6'sı kadındı. Erkeklerde ortalama yaş 70.90, bayanlarda 74.93 idi. Aorta Koroner by-pass 7, balon anjioplasti ve stent 3 olguya uygulandı. 10 olguda geçirilmiş MI, 6 olguda diabet, 12 olguda hipertansiyon, 3 olguda kronik böbrek yetmezliği vardı. Olguların ikisi rüptür nedeni ile acil şartlarda alındı, diğer olgular peroperatif hazırlık ile ameliyata alındılar. 8 olguda iliak arterleri içine alan anevrizma vardı. 17 olguya aortabiliak by-pass, 8 olguya aorta-bifemoral by-pass, 3 olguya aortaya tüp greft uygulandı. Olguların 5'i kaybedildi. İkisi acil gelen olgulardı, 2 olgu kardiak nedenlerle, bir olgu renal+kardiak yetmezlik nedeni ile kaybedildi. Abdominal aort anevrizması 60 yaş üstü erkek grup hastalığıdır ve genellikle geriatrik yaş grubunun önemli bir sorunudur. Bu nedenle geriatrik grupta rutin ultrasonografik muayene ile abdominal aortayı görüntüleyerek anevrizmatik dilatasyonları en az bir yıllık aralarla izlemenin abdominal aort anevrizması cerrahi sonuçlarını iyileştirerek mortalite ve morbiditeyi azaltacağını düşünmekteyiz. Keywords : Geriatri, Abdominal aort Anevrizmaları, Yaşlılık, Cerrahi