Turkish Journal of Geriatrics 2007 , Vol 10, Issue 4
HUZUREVİ ÇALIŞANLARININ YAŞLIDA DÜŞME RİSKİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ANKARA Giriş: Düşmeyi önleme programları yaşlıların bütüncül bakımı için elzemdir. Sağlık çalışanlarının yaşlanma ile birlikte oluşan normal ve patolojik değişimleri, düşme ile ilgili risk faktörlerini değerlendirmesi gereklidir. Özellikle huzurevinde çalışan sağlık personeline düşmeyi önleyici programların oluşturulmasında büyük görevler düşmektedir. Bu çalışma, huzurevi çalışanlarının, yaşlıda düşme risk faktörlerine ilişkin görüşlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ankara ili merkez sınırları içindeki dört huzurevinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 91 çalışanı kapsayan bu çalışma tanımlayıcı araştırma türünde gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelikler, bağımlı değişkenlerle bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel değerlendirmesinde ise Ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışma grubundaki huzurevlerinde ağırlıklı olarak bakıcı personelin istihdam edildiği, personelin %59.3'ünün 0-3 yıldır çalıştığı belirlenmiştir. Huzurevi çalışanlarının %73.6'sının yaşlılarda düşmeyi olağan bir durum olarak ele aldığı, huzurevi personelinin %25.3'ünün düşmenin önlenemeyeceğini düşündüğü, %86.8'inin ise düşmenin önlenmesinde çalışanların yapabileceklerinin olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Çalışanların %60.0'ı yaşlıda düşmenin nedeni, yol açtığı sorunları ve önlenmesine ilişkin eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.

Sonuç: Veriler ışığında yaşlılara yönelik düşmeyi önleyici aktivitelerin ekip işbirliği içinde artırılması gerekliliği göze çarpmaktadır. Bunun sağlanmasında; huzurevi personelinde düşme ile ilgili farkındalığı artırıcı çalışmaların yapılması, personel ve yaşlı eğitimine önem verilmesi önerilmektedir. Keywords : Huzurevi, Yaşlılık, Düşme, Risk faktörleri, Personel, Hemşirelik