Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 1
HAREKETLİ PROTEZ KULLANAN YAŞLI BİREYLERDE TEMPOROMANDİBULAR DÜZENSİZLİKLER
1Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi, KIRIKKALE
2Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji, KIRIKKALE
Giriş: Bu çalışmanın amacı, hareketli protez kullanan yaşlı bireylerde temporomandibular eklem düzensizlikleri ile sosyo-ekonomik durum, genel ve oral sağlık, dental durum arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada hareketli total veya parsiyel protez kullanan 52 kadın (yaş ortalaması 61.44±8.06) ve 48 erkek (yaş ortalaması 60.52±7.98) olmak üzere toplam 100 birey (yaş ortalaması 60.52±8.02) incelenmiştir. Çalışmaya katılan bireyler total protez kullanan (n=53) ve hareketli parsiyel protez kullanan (n= 47) olmak üzere iki grup altında sosyo-ekonomik durum, genel ve oral sağlık durumları temporomandibular düzensizlikler açısından değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz için t testi ve ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Sosyo-ekonomik durum (p<0.05), cinsiyet (p<0.001), yaş (p<0.05), genel ve oral sağlık bulguları (p<0.001) ile temporomandibular eklem düzensizliklerinden özellikle ağrı bulgusu arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Daha genç kadın bireylerin (50 yaş) temporomandibular düzensizlik semptomlarına daha yatkın olduğu belirlendi. Genel ve oral sağlığı kötü bireylerde daha fazla temporomandibular düzensizlik problemleri bulunduğu ve dişlerin sağlığı ve/veya kullanılan protezin başarısını etkilediği saptanmıştır.

Sonuç: Sosyo-ekonomik durum, genel ve oral sağlık, dişlerin sağlığı ve protezin başarısının temporomandibular eklem düzensizliklerinin varlığı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Keywords : Temporomandibular eklem düzensizlikleri, Yaşlı bireyler, Hareketli protez