Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
YAŞLI KADINLARDA VİTAMİN D KULLANIMININ DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, HATAY
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, HATAY
Giriş: Bu araştırmada yaşlı kadınlarda vitamin D kullanımının denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran 60 yaş üzerindeki kadın hastalar çalışmaya alındı. Hastaların denge durumunu değerlendirmede, The Performance-Oriented Mobility Assessment (TPOMA), yaşam kalitesini değerlendirmede, Short Form Health Survey (SF-36) kullanıldı. SF-36'nın fiziksel sağlık (FS) ve mental sağlık (MS) olmak üzere 2 komponenti üzerinden toplam skorlar hesaplandı. Calcitriol: 0.25-0.50 mcg/gün veya alfacalcidol 0.5-1 mcg/gün alınması aktif D vitamini kullanımı olarak tanımlandı ve cholecalciferol: 800 IU/gün alınması D vitamini kullanımı olarak tanımlandı.

Bulgular: Toplam 180 hastanın 47'si (%26.1) vitamin D kullanırken 28'si (%15.6) aktif vitamin D kullanıyordu. 105 (%58.3)hasta vitamin D tedavisi almıyordu. 3 grup arasında; yaş, Vücut Kitle İndeksi (VKİ), FS, MS, TPOMA total değer, TPOMA kategorisi ve denge bozukluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Hastaların 75'i (%41.7) aktif vitamin D veya vitamin D kullanıyordu. Vitamin D kullananlar ve çalışmadaki diğer hastalar arasında da; yaş, VKİ, FS, MS, TPOMA total değer, TPOMA kategorisi ve denge bozukluğu açısından anlamlı fark bulunamadı.

Sonuç: Yaşlı kadınlarda vitamin D kullanımı ile denge ve yaşam kalitesi arasında ilişki bulunmamıştır. Vitamin D kullanımı ile bu parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmak için ileri çalışmalar gereklidir. Keywords : Vitamin D, Denge, Yaşam kalitesi, Yaşlı, Kadın