Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
YAŞLILARIN FİZİKSEL PERFORMANS TEST SKORUNA GÖRE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
1 Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, ANKARA
2 Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, KONYA
Giriş: Bu çalışmanın amacı; Ankara ilindeki devlete bağlı huzur ve bakım evlerinde yaşayan 60 ve üzeri yaşlardaki bireylerin Fiziksel Performans Test (FPT) protokolü ile fiziksel uygunluk düzeylerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, test protokolünün uygulamasını engelleyecek veya kısıtlayabilecek sağlık problemi olmayan, 57'si kadın 50'si erkek olmak üzere toplam 107 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş grupları 60-69, 70-79 ve 80 ve üzeri olarak belirlenerek üç grup oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan gruplara bazı fiziksel uygunluk testleri ile FPT uygulanmıştır.

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda; yaşlanma ile birlikte özellikle kadınlarda fiziksel uygunluk değerlerinde anlamlı düşüşlerin olduğu, aynı yaş gurubundaki erkek-kadın karşılaştırılması sonucunda, kan basınçları ile istirahat kalp atım sayıları dışındaki diğer parametrelerde 0.05 anlamlılık düzeyinde genellikle erkek grupların daha iyi olduğu, 70-79 yaş grubu kadınların esneklik değerlerinin ise aynı yaş grubundaki erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). 80 ve üzeri yaşlardaki kadınlarda toplam FPT puanının diğer yaş gruplarına göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Yaş ilerledikçe fiziksel uygunluğa ait yetilerin azaldığı ve bu kayıpların kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Keywords : Fiziksel Performans Test (FPT), Fiziksel Uygunluk, Yaşlı