Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 3
YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE, KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, ANKARA
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, ANKARA
3Ankara Üniversitesi, Biyoistatistik, ANKARA
Giriş: Bu çalışmada 65 yaş ve üstü kadınlarda osteoporoz ve vertebra fraktürlerinin fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 68.48 ± 3.19 yıl olan 50 kadın hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Lomber vertebra ve proksimal femur kemik mineral yoğunlukları (KMY) Dual energy X-Ray Absorbtiometry (DXA) yöntemi ile ölçüldü. Vertebra fraktürklerini belirlemek için lateral omurga grafileri çekildi. Hastaların fiziksel kapasiteleri altı-dakika yürüme testi (ADYT) ile belirlendi. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için “Quality of life European Foundation for Osteoporosis (Qualeffo)” anketi kullanıldı.

Bulgular: Lateral omurga grafilerinde 19 (%38) hastada vertebra kırığı tespit edildi. Vertebra kırığı olan grupta ADYT mesafesi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük ve Qualeffo, fiziksel aktivite skorları yüksekti. Ayrıca yaş ile proksimal femur ve lomber vertebra KMY; yaş ile ADYT arasında negatif korelasyon tespit edildi. Femur boynu total T skoru ile ADYT arasında pozitif korelasyon mevcuttu.

Sonuç: Veretebra fraktürü olan yaşlı kadın hastaların performansları vertebra fraktürü olmayan hastalara göre daha düşüktür. Bu nedenle geriatrik hastaları değerlendirirken, fiziksel aktivitenin düşük olmasının yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Fiziksel aktivite, Kemik mineral yoğunluğu, Yaşam kalitesi, Yaşlı