Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 3
YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI BİLİŞSEL DEĞİŞİKLİKLER
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İSTANBUL Giriş: Bilişsel durum, yaşlı hastaların cerrahi girişimi tolere edebilme yeteneğini belirlemede önemli bir göstergedir. Araştırma, yaşlı hastalarda ameliyat sonrası bilişsel değişikliklerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Veriler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastanelerinin Ortopedi, Üroloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı servislerinde Ocak-Haziran 2004 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 120 kişi oluşturdu. Elde edilen veriler SPSS (Stastical Package of Social Science) for Windows 6.0 paket programında, yüzdelik hesaplar, ki-kare (x2), ANOVA, t-testi ve Post Hoc önemlilik testleri kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Hastaların SMMT'nin toplam ve tüm alt gruplarından aldıkları puanların, ameliyat sonrası 1. ve 3. günlerde ameliyat öncesine göre düştüğü, 5. günde ise ameliyattan önceki düzeyine yaklaştığı belirlendi. Ameliyat sonrası dönemde, toplam SMMT puanı ve kayıt hafızası dışında diğer alt gruplardan alınan puanların, ameliyat öncesine göre gerileme göstermesi, istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulundu (p= 0.000).

Sonuç: Sonuçlar, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde, yaşlı hastaların bilişsel fonksiyonlarının değerlendirilmesinin önemini göstermektedir. Keywords : Yaşlılık, Cerrahi, Biliş, Standardize Mini Mental Test