Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 3
55 YAŞ ALTI VE ÜSTÜ ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA HASTALIK AKTİVİTESİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AĞRI VE YAŞAM KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
1Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İSTANBUL
2Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Romatoloji Bölümü, İSTANBUL
Giriş: Bu çalışma 55 yaş altı ve üstü romatoid artritli (RA) olguların hastalık aktivitelerini, demografik özelliklerini,visuel analog skalaya (VAS) göre ağrılarını ve yaşam kalitelerini karşılaştırmak üzere yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya ACR kriterlerine göre RA tanısıyla izlenmekte olan 141 olgu alındı. Hastalık aktivite (Disease Activity Score DAS28) skorları hesaplandı,VAS'a göre ağrı skorları hesaplandı , fonksiyonel durumları Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile değerlendirildi, radyografileri Larsen skorlama sistemine göre puanlandı, dermografik özellikleri kaydedildi.

Bulgular: 55 yaş üstü romatoid artritli hastalarda ek hastalık %67.9 , hipertansiyon %41.1, koroner arter hastalığı (KAH) %16.1 iken 55 yaş altında bu sıklıklar sırasıyla; %24.7, %11.8, %5.9 saptandı. Romatoid faktör pozitifliği 55 yaş üstünde %60.7; 55 yaş altında ise %38.1 bulundu. HAQ'ın ağrı alt grubu (VAS) 55 yaş altında 40.78±26,69 iken 55 yaş üstünde bu oran 31.15±21.23 saptandı. Hastalık aktiviteleri, Larsen skorları, yaşam kaliteleri ve fonksiyonel durumları arasında önemli bir fark bulunmadı.

Sonuç: 55 yaş altı ve üstü romatoid artritli hastalarda DAS 28, HAQ total ve Larsen skorları arasında fark yokken; ek hastalıklar, hipertansiyon, KAH, 55 yaş üstü grupta fazla; HAQ'ın ağrı alt birimi (VAS) ise 55 yaş altı grupta anlamlı derecede yüksektir. Keywords : Romaoid artrit, Ağrı, Hastalık aktivitesi, Yaşam kalitesi