Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 4
GERİATRİ ALANINDAKİ ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLARIN WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ “ULUSLARARASI GERİATRİ VE GERONTOLOJİ BİRLİĞİ (IAGG)” ÜYESİ DERNEKLER ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ANKARA Giriş: Bu çalışmanın amacı; Uluslararası Geriatri ve Gerontoloji Birliği-International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG)'e üyesi derneklere ait web sitelerinin geriatri ve gerontoloji konusunda yapmış oldukları çalışmalar açısından değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışmanın evrenini IAGG'nin web sitesinde bulunan üye 71 dernek oluşturmuştur. Veri analizleri SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: IAGG'ye üye 71 dernek araştırmaya alınmıştır. Yetmiş bir derneğin 36'sı (%50,7) Avrupa bölgesindedir. Derneklerin %47,9'unun gerontoloji, %7,0'ının geriatri, %45,1'inin ise her iki konu üzerinde de çalışmalar yaptığı saptanmıştır. Derneklerin üye sayıları ise ortalama 615±960,40 dır (en az: 36, en çok: 5500, ortanca: 249). Derneklerin sadece 48'inin (%67,6) web sitesi bulunmaktadır. Değerlendirilebilen 46 derneğin ise 22'sinin (%47,8) İngilizce web sitesinin bulunduğu saptanmıştır. İngilizce web sitesi bulunan 22 derneğin yarısının topluma yönelik konu başlıkları bulunmaktadır.

Sonuç: Derneklerin çalışmalarının takip edilebilmesi için web sitelerinin bulunması uygun olacaktır. Uluslararası alanda en çok kullanılan dil olması nedeniyle web sitelerinin İngilizce dilde de olması takip edilebilirliğini artırabilir. Toplumun bilgilenmesinde web siteleri gittikçe artan bir öneme sahiptir. Dolayısıyla web sitelerinde topluma yönelik ve güncel bilgilerin yer alması uygun olur. Keywords : IAGG, Dernek, Geriatri, Gerontoloji, Web sitesi