Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 4
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILAR İLE AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN YAŞLILARIN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi AKSARAY
2Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikoloji, AKSARAY
Giriş: Bu çalışmada, huzurevinde kalan yaşlılar ile aile ortamında yaşayan yaşlıların yaşam kaliteleri Leipad Yaşam Kalitesi Ölçeği (LYKÖ) kullanılarak incelenmiş ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılarak psikolojik belirtilerin hem huzurevinde hem de aile ortamında yaşayan yaşlıların yaşam doyumuna etkisi incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini huzurevinde yaşayan 90, evinde yaşayan 124 olmak üzere 214 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmaya alınan yaşlıların, değerlendirme araçlarına uygun olup olmadığına dikkat edilmiştir.

Bulgular. Yaşlılarda depresyon ve kaygının belirgin olduğu ve her iki grupta da bunun yaşam doyumunu etkilediği saptanmıştır.

Sonuç: Toplumun eğitilmesi, yeterli ve uygun sosyal destek ve kurumların oluşturulması konularında özellikle yaşlılık psikolojisi alanı ile ilgili olarak alandaki tüm uzmanlara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Keywords : Yaşlılık, Huzurevleri, Yaşam kalitesi